Urlop wypoczynkowy – zasady podziału

Urlop wypoczynkowy

Coroczny, płatny urlop wypoczynkowy kwalifikowany jest jako jedno z podstawowych praw pracownika, przysługujących mu na podstawie umowy o pracę.

Długość urlopu

adwokat Wrocław prawo pracy wyjaśnia, że długość urlopu wypoczynkowego jest uzależniona od okresu jego zatrudnienia i wynosi:
20 dni roboczych w przypadku stażu pracy krótszego niż 10 lat,
26 dni roboczych przy stażu pracy powyżej 10 lat.
Jednocześnie urlop powinien być udzielany ciągiem, tj. bez dzielenia go na części.

Wyjątki

Urlop może być podzielony na części jedynie w przypadku, w którym jedna jego część wynosi nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych. W okres ten wlicza się dni wolne od pracy, niedziele i święta objęte okresem urlopu oraz wypadające bezpośrednio przed i po jego zakończeniu. Pozostała część urlopu może zostać podzielona według uznania, jeśli będzie to zaakceptowane przez pracodawcę.

Inicjatywa podziału

Podział urlopu zależy wyłącznie od pracownika. To do niego należy inicjatywa wystąpienia z takim wnioskiem do pracodawcy, który może odrzucić wniosek o urlop wypoczynkowy, jeśli żadna jego część nie obejmuje 14 dni kalendarzowych.

Zmiana terminu urlopu

Planując urlop, nawet w przypadku spełnienia wymogu skorzystania z prawa w wymiarze nie niższym niż 14 dni kalendarzowych ciągiem, pracodawcy przysługuje uprawnienie do przesunięcia wypoczynku. Sytuacja ta, jak wskazuje adwokat prawo pracy Wrocław, może nastąpić w sytuacji zaistnienia szczególnych potrzeb po stronie pracodawcy oraz poważnymi zakłóceniami toku pracy spowodowanymi nieobecnością pracownika w miejscu pracy w czasie planowanego urlopu. Decyzja pracodawcy oznacza konieczność udzielenia pracownikowi urlopu w innym terminie, jak również, co do zasady, w roku kalendarzowym planowanego urlopu. W wyjątkowych sytuacjach wykorzystanie przesuniętego urlopu musi nastąpić do końca września roku następnego.

Urlop a pierwszy rok pracy

Adwokat wskazuje na wyjątek w obligatoryjnym udzieleniu nieprzerwanego, 14 0 dniowego urlopu wypoczynkowego. Ma to odniesienie do pracownika w pierwszym roku pracy, który nabywa prawo do urlopu cząstkowego za każdy przepracowany miesiąc w wymiarze 1/12 urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku. Zatem pracownik w pierwszym roku pracy, który nie ma wypracowanego stażu pracy przekraczającego 10 lat, po przepracowaniu 1 miesiąca pracy nabywa prawo do 2 dni urlopu. Wynika to z prostego równania: 1/12 z 20 dni = 1,6 dnia, po zaokrągleniu – 2 dni.

Zmiana zatrudnienia

Wskazuje na trudności rodzące się w sytuacji zmiany pracodawcy w trakcie roku kalendarzowego. W tym przypadku znajdują zastosowane przepisy dotyczące proporcjonalnego naliczania urlopu wypoczynkowego, które były przytoczone wcześniej, z tą różnicą, że pracownik ma prawo do urlopu u dotychczasowego pracodawcy w wymiarze proporcjonalnym do przepracowanego okresu, chyba że wcześniej wykorzystał przysługujący mu urlop w tym lub wyższym wymiarze, a nadto przysługuje mu prawo do urlopu wypoczynkowego u nowego pracodawcy w wymiarze obliczonym proporcjonalnie do końca danego roku kalendarzowego, chyba, że pracownik wykorzystał urlop u poprzedniego pracodawcy w wyższym wymiarze niż przysługujący. W tej sytuacji urlop u nowego pracodawcy ulega obniżeniu o liczbę dni urlopu nadprogramowego u poprzedniego pracodawcy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.