Prace szczególnie niebezpieczne według przepisów BHP

Przedsiębiorstwo, w którym wykonywane są prace szczególnie niebezpieczne zobowiązane jest do przestrzegania ustalonych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykaz tego typu zadań dostępny jest w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Jakie zasady bezpieczeństwa obowiązują w przypadku wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych? Co zalicza się do tego rodzaju prac?

Roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe prowadzone bez wstrzymania zakłady pracy

Zgodnie z rozporządzeniem jednymi z prac szczególnie niebezpiecznych są wszelkie roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i tym podobne, jeśli są wprowadzone bez wstrzymywania pracy w danym zakładzie. W momencie ich wykonywania przedsiębiorstwo działa normalnie, a pracownicy pozostają na swoich stanowiskach pracy, jeśli jest to możliwe. W takiej sytuacji nie trudno jest o wypadek w pracy, dlatego przepisy określają, jak należy organizować roboty prowadzone bez przerwy w normalnym funkcjonowaniu zakładu.

Przedsiębiorstwo powinno w tej sytuacji ustalić szczegółowe warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, a także podzielić obowiązki w zakresie ich wprowadzenia. Należy poinformować pracowników przebywających w przedsiębiorstwie w czasie prowadzenia prac o planowanych robotach, czy wydzielić i oznakować teren robót za pomocą siatek, barier i im podobnych. Jeśli częścią robót jest spawanie lub cięcie metali, stosować się należy do odrębnych przepisów BHP.

Prace w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych

Roboty w zbiornikach mogą być prowadzone tylko po uzyskaniu pisemnego pozwolenia. Do ich rozpoczęcia konieczne jest m.in. opróżnienie i oczyszczenie zbiornika, odłączenie go od przewodów, czy dopływu substancji z zewnątrz, a w przypadku gdy zbiornik znajduje się pod infrastrukturą kolejową i miejscami zsypu należy unieruchomić ich działanie. Pracownikowi wykonującemu roboty w zbiorniku potrzebna jest asekuracja – zgodnie z przepisami obejmuje ona m.in. środki ochrony indywidualnej oraz pomoc osoby znajdującej się poza zbiornikiem. Wnętrze zbiornika  można oświetlić, jeśli źródło światła będzie miało bezpieczne napięcie.

Prace przy użyciu materiałów niebezpiecznych

Przepisy BHP ustalają wiele obowiązków, jakich należy dopełnić podczas prac przy użyciu materiałów niebezpiecznych, takich jak substancje chemiczne, czy materiały zawierające szkodliwe czynniki biologiczne. Dotyczą one zarówno nakazu informowania pracowników o właściwościach szkodliwych substancji używanych w zakładzie pracy, sposobu przechowywania materiałów niebezpiecznych, ich pakowania, składowania, czy przeładunku. Pracodawca powinien m.in. zapewnić odpowiednią wentylację w miejscach wydzielania się szkodliwych substancji, czy dać dostęp do natrysków ratunkowych, jeśli istnieje ryzyko oblania pracowników materiałem żrącym.

Prace na wysokości

Prace na wysokości także zaliczane są do robót szczególnie niebezpiecznych. Z uwagi na zagrożenie upadkiem, pracownik wykonujący prace na wysokości powyżej 1 m nad ziemią musi posiadać właściwe zabezpieczenie. Pracodawca musi zadbać, by platformy znajdujące się nad ziemią, na których prowadzone są roboty, otoczone były przez bariery i poręcze ochronne. Roboty mogą być prowadzone tylko na elementach stabilnych, niezagrażających zawaleniem. Dodatkowo pracownik wykonujący prace na wysokości musi być zabezpieczony przez liny i pasy bezpieczeństwa, posiadać kask i inne środki ochrony indywidualnej. 

Sprawdź ofertę asekuracji i zabezpieczeń swoich pracowników na stronie https://asekuracje.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.